Громадська організація "Житомирський Риболовний Клуб" - Форум
Меню сайта
Приветствую Вас, Гость · RSS 09.07.2020, 17:29

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Спортивная жизнь » Житомирский рыболовный клуб "ЖРК" » Громадська організація "Житомирський Риболовний Клуб" (Обговорення установчих документів та інших питань)
Громадська організація "Житомирський Риболовний Клуб"
begerskiyДата: Вторник, 08.11.2016, 15:46 | Сообщение # 1
Сом
Группа: Администраторы
Сообщений: 751
Награды: 4
Репутация: 1
Статус: Offline
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКАОРГАНІЗАЦІЯ
«Житомирськийриболовний клуб»
1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Житомирський
риболовний клуб» (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує
громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та
завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування
Організації - Громадська організація «Житомирський риболовний клуб».
1.3. Скорочене найменування – ГО
«ЖРК».
1.4. Назва англійською
мовою – «FC «ZFC»
1.6. Громадська організація «ЖРК»
створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про
громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.7. Організація створюється і
діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування,
законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.8. Організація може мати
свою печатку, штампи і бланки з власною назвою.
1.9.Діяльність громадської
організації поширюється на територію України.
1.10. Організаційно-правова
форма: громадська організація.
1.11. Юридична адреса Організації:
10024 м. Житомир вул. Шевченка 103, кв. 74.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Головною метою Організації є
популяризація риболовного спорту, виховання дбайливого ставлення до природи та
пропаганда здорового способу життя.
2.2. Основними завданнями
Організації є:
2.2.1. Проведення спортивних
змагань з різних видів рибної ловлі;
2.2.2. Навчання усіх бажаючих
спортивним способам ловлі риби;
2.2.3. Проведення публічних
заходів щодо популяризації риболовного спорту (майстер-класи, міні турніри та
ін.);
2.2.4. Проведення заходів щодо
утримання водойм Житомира у належному стані (прибирання берегів водойм,
зариблення водойм та ін.);
2.2.5. Боротьба з браконьєрством
та не законними методами ловлі риби;
2.2.6. Підтримка участі членів
Організації у змаганнях зі спортивної ловлі риби різних рівнів.
3. ПРАВАОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація має право:
3.1.1. представляти і захищати
свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в
неурядових організаціях;
3.1.2. вільно поширювати
інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.4. звертатися у порядку,
визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями),
заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.5. одержувати у порядку,
визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.6. брати участь у порядку,
визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів,
що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і
стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань
державного і суспільного життя;
3.1.7. на добровільних засадах
брати участь в діяльності  організацій, в тому числі міжнародні, укладати
угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.8. підтримувати прямі
міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні
угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що
не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.9. одержувати на умовах
оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання,
транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань
Організації;
3.1.10. розповсюджувати
інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні
результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну
роботу;
3.1.11. організовувати та
проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації
із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого
самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч.
міжнародних;
3.1.12. здійснювати розробку проектів
рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.13. здійснювати просвітницьку
та учбово-методичну діяльність;
3.1.14. вступати у спілки та інші
об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню
статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.15. обмінюватися інформацією,
досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.16. брати участь у порядку,
визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого
самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та
підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.17. створювати та реалізувати
різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми
діяльності, що не суперечать чинному законодавству;
3.1.18. здійснювати інші права,
не заборонені законом.
 4. ЧЛЕНИОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в Організації є
добровільним.
4.2. Членами Організації можуть
бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в
Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і
завдання Організації і визнають її Статут.
4.3. Прийом до членів Організації
здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке
приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
4.4. Права члена Організації:
- обирати і бути обраними до
керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться
Організацією;
- брати участь у роботі постійних
та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
- звертатися до органів
Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю
Організації, одержувати відповіді;
- оскаржувати рішення, дії,
бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і
скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв
на Загальних зборах;
- звертатися до органів Організації
за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 4.5. Члени Організації
зобов’язані:
- дотримуватись положень Статуту
Організації;
- виконувати рішення керівних
органів Організації;
- своєчасно сплачувати вступні та
членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Загальними Зборами;
- сприяти здійсненню завдань
Організації;
- брати участь у заходах, що
проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації
припиняється у випадках:
- виходу із Організації за
власним бажанням;
- виключення із Організації, за
рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо
діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член
втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату
членських внесків.
5. ОРГАНИУПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Органами управління
Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова
Організації.
5.2. Загальні Збори членів Організації (далі
– Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з
будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними
Зборами до компетенції Правління.
5.3. У Загальних
Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос.
Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів
Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори
скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на
їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори
скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації
Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним
Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята
частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання
позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання
загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні
збори.
5.7.До виключної компетенції
Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних
напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх
виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін
та доповнень до установчих документів Організації.
5.7.3. Затвердження зразків
печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.
5.7.4. Прийняття рішення про
припинення діяльності Організації.
5.7.5. Обрання Правління Організації
та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
5.7.6. Обрання та відкликання
Голови Організації.
5.7.7. Визначення порядку та
способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних Зборів
вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів
Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту),
п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних
Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три
четвертих членів Загальних зборів Організації.
5.9. Загальні Збори приймають
“Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного
Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх
інших органів управління Організації та членів Організації.
5.10. Головує на засіданнях
Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою
зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних
Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем
Загальних Зборів.
5.11. Правління Організації є
керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує
функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.12. Правління підзвітне
Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від
імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами
та чинним законодавством.
5.13.Головою Правління є Голова
Організації.
5.14. Структура Правління, його
склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними
Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть
відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання
своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління
відноситься:
5.15.1. Організація виконання
рішень Загальних Зборів.
5.15.2. Скликання Загальних
Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку
денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та
підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання
рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності
Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з
питань діяльності Організації.
5.15.4. Затвердження поточних
планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.15.5. Вирішення інших питань,
крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях
Правління Голова Організації.
5.17. Усі питання, що входять у
компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління.
Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання
скликаються Головою Організації. Про час місце, та порядок денний зборів члени
Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на
третини членів Правління.
5.18. Кожен член Правління може
виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять
компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу
Правління.
5.20. Голова Організації здійснює
оперативне управління справами Організації в межах, встановлених даним
Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і
повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Організації
призначається та звільняється Загальними Зборами є підзвітним Загальним
Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних
Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності
Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Діє від імені Організації
без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами,
особою, уповноваженою представляти Організацію.
5.22.2. Видає накази,
розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.
5.22.3. Організовує
документообіг, діловодство, ведення звітності Організації.
5.22.4. Укладає та підписує від
імені Організації договори.
5.22.5. Організовує підготовку
засідання Правління.
5.22.6. Вирішує інші питання
діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності,
віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним
Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші
дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління
Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.
5.22.7. Звітує про свою роботу та
роботу Правління та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових
Загальних Зборах.
Звітування здійснюється на
чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не
менш як однієї третини членів Організації.
5.23. Рішення, дії, бездіяльність
керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами)
Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Організації або
Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на
розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації
щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть
бути оскаржені до Загальних Зборів.
5.24.Член Організації не має
права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним
правочину та щодо спору між ним і Організацією.
6. МІЖНАРОДНАСПІВПРАЦЯ
6.1. Організація у відповідності
з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та
діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
6.2. Міжнародна діяльність
організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі
міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству
України, нормам і принципам міжнародного права.
6.3. Організація організовує
обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання,
конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у
відповідних заходах за межами України; проводить спільно з іноземними
організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності,
публікує їх результати;  реалізовує інші спільні програми та проекти за
участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному
законодавству України.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
7.1. Порядок внесення змін і
доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
7.2. Зміни та доповнення до
цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це
проголосували не менше як 3/4 членів Організації.
 8.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ ГРОМАДСЬКОГООБ'ЄДНАННЯ
8.1. Припинення діяльності
Організації здійснюється шляхом саморозпуску або за рішенням суду про заборону
Організації.
8.2. Організація має право у
будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
8.3.Рішення про саморозпуск
Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували
3/4 членів Організації.
8.4. Діяльність Організації
вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи,
уповноваженої представляти це об'єднання, уповноваженим органом з питань
реєстрації.
 


Из все живых существ быстрее всех растет рыба, особенно уже пойманная.
 
Форум » Спортивная жизнь » Житомирский рыболовный клуб "ЖРК" » Громадська організація "Житомирський Риболовний Клуб" (Обговорення установчих документів та інших питань)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright ЖРК © 2020